alex-vasey-PsNRM00Zb3g-unsplash

Strafrecht

WAT

Het gedreven advocatenteam rond vennoten Walter Van Steenbrugge, Christine Mussche en Johan Heymans staat zowel verdachten als slachtoffers bij met een grondige juridische kennis, een doordachte (proces)strategie en een open blik. Daarbij worden noties van onder andere de neurologie, psychiatrie, psychologie en de sociologie betrokken (voor meer informatie, klik hier) en wordt geregeld beroep gedaan op onder andere verkeersdeskundigen, toxicologen, gespecialiseerde artsen en accountants. Ook werkt de strafcel voor bepaalde zaken (in het bijzonder in het ondernemingsstrafrecht) nauw samen met VSA’s ondernemingscel.
Op die manier weet VSA elke steen in een zaak om te draaien.

Wanneer

VSA begeleidt haar cliënten van bij de aanvang van een strafrechtelijk onderzoek (en treedt in bepaalde gevallen zelfs preventief op) tot de definitieve uitspraak, het strafeinde en de afhandeling van een eventuele schadeclaim.

Waarin

De strafcel van VSA beschikt over een bijzondere specialisatie in onder meer de volgende materies:

Laat u tijdig bijstaan

De vroegtijdige tussenkomst van een advocaat in uw zaak kan het verschil maken, of u nu verdachte of slachtoffer bent van een misdrijf. Elke persoon die verhoord wordt als verdachte heeft het recht op bijstand van een advocaat tijdens of voorafgaand aan het verhoor. De advocaat waakt erover dat het verhoor volgens de regels verloopt en dat de antwoorden van de verdachte correct worden genoteerd in het proces-verbaal. De afgelegde verklaring heeft een belangrijke waarde, nu zij mee het vervolg van het strafonderzoek bepaalt en later het oordeel van de rechter mee kan beïnvloeden. De basis van een succesvolle klacht door een slachtoffer van een misdrijf ligt vaak in de dossieropbouw en het vrijwaren van bewijsmateriaal onmiddellijk nadat het misdrijf heeft plaatsgevonden. Waar een onmiddellijke aangifte bij de politie uiteraard steeds aan te raden is, kan het advies van een advocaat bij, kort voor of kort na deze aangifte het dossier vooruit helpen. Bovendien kan de advocaat, indien dit wenselijk is, in een vroeg stadium van het strafonderzoek bemiddelen met de dader of het slachtoffer, of een minnelijke schikking onderhandelen met het openbaar ministerie waardoor een strafproces kan worden vermeden. U kan uiteraard ook steeds terecht bij VSA voor een eerste strategisch advies. Ondernemingen kunnen zich door ons team gespecialiseerd in het ondernemingsstrafrecht laten adviseren omtrent mogelijke strafrechtelijke risico’s die zij of hun bestuurders lopen, door eventuele zwaktes in hun structuren, de geldende policies, communicatiekanalen en/of toezichtsmechanismen op basis van een grondige, op maat gemaakte due diligence oefening.

Waar

VSA treedt op in heel België (zowel in het Nederlands als in het Frans) voor alle rechterlijke instanties, administratieve en tuchtrechtelijke organen. Op internationaal niveau verdedigt VSA uw belangen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. U kan ook bij VSA terecht voor buitenlandse strafprocedures, nu zij contacten en samenwerkingsverbanden heeft met advocatenkantoren in verschillende andere landen.


Niemand is volledig
goed, niemand is
volledig slecht.

KOSTELOZE RECHTSBIJSTAND

Indien u of één van de personen met wie u samenwoont beschikt over een familiale (burgerlijke aansprakelijkheids-) verzekering die voorziet in rechtsbijstand, heeft u mogelijk recht op een kosteloze advocaat naar keuze. Dit is doorgaans het geval wanneer u het slachtoffer bent van een misdrijf.
Indien u wordt vervolgd voor een verkeersinbreuk, dekt uw autoverzekering mogelijk de kosten van uw strafrechtelijke verdediging. In geval van een tuchtrechtelijke procedure, kan u in bepaalde gevallen terugvallen op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uw tuchtrechelijke verdediging. Indien u vervolgd wordt in uw hoedanigheid van bestuurder van een vennootschap, geniet u mogelijk van rechtsbijstand in het kader van uw bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering.

Ook in andere gevallen kan u mogelijk beroep doen op kosteloze rechtsbijstand. Wij kunnen nagaan of uw verzekering en de toepasselijke polisvoorwaarden hierin voorzien voor uw zaak.

nl_BENL