zaglavnaya
Turkey tribunal

De rol van VSA

VSA behartigt reeds jarenlang de belangen van individuele Turkse burgers in zaken gebracht voor internationale instanties wegens de schending van hun fundamentele rechten door Turkije. Zo verdedigde VSA met succes Ismet Özçelik en Turgay Karaman voor het VN-Mensenrechtencomité wegens hun ontvoering en wederrechtelijke vrijheidsberoving door Turkije (CCPR/C/125/D/2980/2017, mei 2019) . Daarnaast heeft VSA verschillende procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen gevoerd.

Aangevuurd door deze ervaringen, werkte VSA onder leiding van Prof. Em. Johan Vande Lanotte mee aan de organisatie van het Turkije Tribunaal Het project werd een succes dankzij de inzet en medewerking van verschillende non-gouvernementele organisaties, vrijwilligers en experten en de giften van meer dan 500 donoren.

Het turkije Tribunaal

Het Turkije Tribunaal, dat eenmalig zetelde in Genève van 20 tot 24 september 2021, is een internationaal opinietribunaal dat op onafhankelijke wijze de beschuldigingen van mensenrechtenschendingen gepleegd onder de jurisdictie van Turkije heeft beoordeeld en erover verslag heeft uitgebracht in zijn Opinie. Dit deed het op basis van de objectieve rapporten van zeven onafhankelijke internationale experten die deze beschuldigingen onderzocht hadden en op basis van de getuigenissen die tijdens zijn weeklange sessie naar voren werden gebracht. Daarbij toetste het Turkije Tribunaal de situatie in Turkije aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, andere door Turkije geratificeerde internationale rechtsinstrumenten en de algemene beginselen van het internationaal recht.

MISDRIJVEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

Na vijf dagen van publieke hoorzittingen, intensief debat en ernstig beraad, leverden de zes onafhankelijke, internationale rechters die zetelden in het Turkije Tribunaal hun unanieme Opinie af. Daarin kwamen ze tot de belangrijke conclusie dat de in Turkije gepleegde daden van foltering en gedwongen verdwijning misdrijven tegen de menselijkheid kunnen vormen, indien de geëigende instantie zich over deze zaken zou buigen en het bewijs van de specifieke kennis en de intentie van de individuele beschuldigde geleverd wordt.

WHAT’S NEXT?

Met deze Opinie in de hand, onderneemt VSA samen met haar partners en onder leiding van Prof. Em. Johan Vande Lanotte diverse initiatieven om de publieke opinie te mobiliseren en sancties te initiëren opdat de daders van de massale mensenrechtenschendingen in Turkije niet ongestraft zouden blijven. Lees hier (link) meer over het Turkije Tribunaal en de volgende stappen in de strijd tegen de straffeloosheid voor mensenrechtenschendingen.
nl_BENL